Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza Horváth László e.v (továbbiakban: Szolgáltató)
által üzemeltetett weboldal használatának feltételeit.

A Szolgáltató weboldalának böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató weboldalának használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért. Kérem, csak akkor vegye igénybe szolgáltatásaimat, ha annak minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen ÁSZF nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Horváth László e.v

A szolgáltató székhelye: 7524 Kiskorpád Vörösmarty u.42.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@parajdisoszappan.hu

Adószáma:67263819-1-34

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-90319/2015.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Silicium Network Informatikai Kft.

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező
rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2. A megrendelés során a Felhasználó, amennyiben a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.

3. Amennyiben Felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, nem veheti igénybe Szolgáltató szolgáltatásait és nem küldhet megrendelést sem.

A rendelés menete

1.A megrendelés a rendelési űrlap kitöltésével történik. Az űrlapon a Felhasználó megadja az alábbi adatait: név, cím, elérhetőség: (e-mail, telefon) továbbá, hogy melyik termékből, hány darabot rendel. És elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az ÁSZF-t, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.

.

2. A megrendelés visszaigazolása

Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati
kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a
Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

A visszaigazolás automatikusan történik, Szolgáltató harmadik fél által okozott, vagy a Felhasználó számítástechnikai eszközén bekövetkezett hibákért felelősséggel nem tartozik.

Az adásvételi szerződés létrejötte:

1. Ha a Felhasználó megrendelést küld a Szolgáltató oldalain, és a Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között.

2. A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra
Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató azt elektronikus formában tárolja.

A termék lényeges tulajdonságai

A termékek lényeges tulajdonságait a Felhasználó megtekintheti a termékek bemutató oldalain. A termékek adatlapján megjelenített képek illusztrációk, a valóságos megjelenéstől eltérhetnek.

A weboldalon megjelenített termékek kizárólag online vásárolhatóak meg.

A közzétett árak bruttó árak, amelyek nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

Kiszállítás, személyes átvétel

1. A szállítási határidők az egyes termékek rendelkezésre állásától függően a változhatnak.

2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a megrendelés visszaigazolásától számított 1-2 munkanapon belül végzi.

3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

4. A Felhasználó köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Fizetési módok

-Készpénzben az áru átvételével egyidejűleg utánvétellel

Elállási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, a megrendelt terméket visszaküldheti.

A Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó a terméket átveszi.
Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles
eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: rendeles@parajdisoszappan.hu
A felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Ha a Felhasználó eláll ettől a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazásával visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is.

Felhasználó köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül Szolgáltatónak visszaküldeni vagy átadni. Felhasználó határidőben teljesít, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

Felhasználó a terméket eredeti csomagolásban, felbontatlanul, sértetlen állapotban köteles visszaküldeni. A
szállítás során bekövetkező károkért a fuvarozó céget terheli a felelősség.
A termék visszaküldésének költségeit Felhasználó viseli.